Recent Publications 
 1. Shaohua Lu, Yanchao Wang, Hanyu Liu, Mao-sheng Miao† and Yanming Ma†, "Self-assembled ultrathin nanotubes on diamond (100) surface", Nature Commun. 5, 3666 (2014).
 2. Guochun Yang,Yanchao Wang†, and Yanming Ma†, "A Stable, Magnetic, and Metallic Li3O4 Compound as a Discharge Product in a LiĘCAir Battery",J. Phys. Chem. Lett. 5, 2516 (2014)
 3. Jian Lv, Yanchao Wang, Li Zhu and Yanming Ma†, "B38: An All-boron Fullerene Analogue", Nanoscale 6 , 11692 (2014).
 4. Yinwei Li†, Jian Hao, Hanyu Liu, Yanling Li, and Yanming Ma†, "The metallization and superconductivity of dense hydrogen sulfide", J. Chem. Phys. 140, 174712 (2014).
 5. Yongjun Tian, Bo Xu, Dongli Yu, Yanming Ma, Yanbin Wang, Yingbing Jiang, Wentao Hu, Chengchun Tang, Yufei Gao, Kun Luo, Zhisheng Zhao, Li-Min Wang, Bin Wen, Julong He, and Zhongyuan Liu, "Ultrahard nanotwinned cubic boron nitride", Nature 493, 385 (2013).
 6. Quan Li, Dan Zhou, Weitao Zheng, Yanming Ma†, and Changfeng Chen†, "Global structural optimization of tungsten borides", Phys. Rev. Lett. 110, 136403 (2013).
 7. Xinxin Zhang, Yanchao Wang, Jian Lv, Chunye Zhu, Qian Li, Miao Zhang, Quan Li† and Yanming Ma†, "First-principles structural design of superhard materials", J. Chem. Phys. 138, 114101 (2013).
 8. Hui Wang, John S. Tse, Kaori Tanaka, Toshiaki Iitaka, and Yanming Ma†, "Superconductive "sodalite"-like clathrate calcium hydride at high pressures", Proc. Natl. Acad. Sci. USA 109, 6463 (2012).
 9. Yanchao Wang, Maosheng Miao, Jian Lv, Li Zhu, Ketao Yin, Hanyu Liu, and Yanming Ma†, "An effective structure prediction method for layered materials based on 2D particle swarm optimization algorithm", J. Chem. Phys. 137, 224108 (2012).
 10. Jian Lv, Yanchao Wang, Li Zhu, and Yanming Ma†, "Particle-swarm structure prediction on clusters " J. Chem. Phys. 137, 084104 (2012).

 11. Guoying Gao, Hui Wang, Aitor Bergara, Yinwei Li, Guangtao Liu, and Yanming Ma, "Metallic and superconducting gallane under high pressure", Phys. Rev. B 84, 064118 (2011).