Members

Staff Members
 
Dr. Yanming Ma
Professor and group leader
Dr. Hui Wang
Professor
Dr. Quan Li
Professor
Dr. Yanchao Wang
Professor
Dr. Hanyu Liu
Professor
 
 
Dr. Yu Xie
Professor
Dr. Hongbo Wang
Associate Professor
Dr. Jian Lü
Associate Professor
Dr. Guangtao Liu
Associate Professor
 

 
Ph.D. Students
Peihao Huang(2016-) Xinyu Zhang(2017-) Hefei Li(2017-) Chang Liu(2017-) Jurong Zhang(2017-)
Qiang Xu(2017-) Qunchao Tong(2017-) Ying Sun(2017-) Dan Sun(2018-) Weiguang Gong(2018-)
Xianqi Song(2018-) Xue Li(2018-) Sen Shao(2018-) Sheng Wang(2018-) Linlin Liu(2018-)
Yingying Wang(2018-) Bingtan Li(2019-) Liang Ma(2019-) Xin Yang(2019-) Lantian Xue(2019-)
Siyu Liu(2019-) Peng Liu(2019-) Rui Xu(2019-)
 
 
M.S. Students
Hang Zhai(2017-) Jinqun Cai
(2018-)
Zhaonan Guo
(2018-)
Han Liu(2018-) Yu Liu(2018-)
Ermiao Sun(2018-) Yilin Yang(2018-) Peiyu Zhang(2018-) Wenji Zhu(2018-) Hui Liang(2018-)
Zhenjiang Han(2018-) Weixue Lu(2018-) Kun Hao(2019-) Xuepeng Hou(2019-) Bowen Jiang(2019-)
Lu Li(2019-) Zhao Li(2019-) Yuan Liu(2019-) Wencheng Lu(2019-) Xiaoshan Luo(2019-)
Cheng Ma(2019-) Nan Min(2019-) Zhen Qin(2019-) Yao Sun(2019-) Yifan Tian(2019-)
Kui Wang(2019-) Xiaoran Xu(2019-) Wenbo Zhao(2019-)
         
         
 

Graduate Students


Ph.D., Students


2019:
Xuecheng Shao Postdoc,Rutgers University, USA
Supevisor: Michele Pavanello
Dongbao Luo Postdoc,RWTH Aachen University, Germany
Supevisor: Richard Dronskowski
2018:
Yunwei Zhang Postdoc,Cambridge University, UK.
Supevisor:Alpha Lee
Xiaolei Feng PhD researcher,Cambridge University, UK.
Supevisor:Simon Redferm
2017:
Chuanxun Su Postdoc,Stanford University, USA.
Supevisor:Jens K. Nørskov and Thomas Bligaard
Bo Gao Postdoc,Japan National Institute of Materials, Japan.
Supevisor:Yoshitaka Tateyama
2016:
Wenhui Mi Postdoc,Duke University, USA.
Supevisor: Volker Blum
Yuwei Li Postdoc,University of Missouri, USA.
Supevisor: David J. Singh
Ketao Yin Postdoc,University of Saskatchewan, Canada.
Supevisor: John Tse (Canada Research Chair)
Cheng Lu Postdoc,University of Nevada, USA.
Supevisor: Changfeng Chen
2014:
Li Zhu Postdoc, University of Basel.
Supevisor: Stefan Goedecker
2013:
Hongbo WangPostdoc, University of Mainz, Germany.
Supevisor: Mikhail Eremets
Hanyu LiuPostdoc, University of Saskatchewan, Canada.
Supevisor: John Tse
2012:
Guoying GaoPostdoc, Cornel University, USA.
Supevisor: Roald Hoffmann (Nobel Prize winner) and Neil Ashcroft
Xin ChenPostdoc, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, USA.
Supevisor: David J. Singh
2011:
Quan LiPostdoc,University of Nevada, USA.
Supevisor: Changfeng Chen
Yinwei LiPostdoc, University of Saskatchewan, Canada.
Supevisor: John Tse
2010:
Yu XiePostdoc, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Zurich, Switzerland.
Supevisor: Michele Parrinello
Hui WangPostdoc,University of Saskatchewan, Canada.
Supevisor: John Tse
2008:
Lijun ZhangPostdoc,Oak Ridge National Laboratory, USA.
Supevisor: David J. Singh
Yan LiPostdoc, RWTH Aachen University, Germany.
Supevisor: Riccardo Mazzarello

M.S., Students
2015:
Yuanyuan Zhou Ph.D.,Technische Universität of Berlin, Germany.
2014:
Wenwen Cui Ph.D., Claude Bernard University Lyon 1, Lyon, France.
Jingming Shi Ph.D., Claude Bernard University Lyon 1, Lyon, France.
2010:
Yang XiaPh.D., Université de Technologie de Compiègn, Compiègn, France.
Zhenwei LiPh.D., King's College London, London, England.
2008:
Jingyun ZhangResearch Scientist, 2008, Agency for Science, Technology and Research, Singapore.